Fundacja “Ad futurum”

Fundacja “Ad futurum” została założona przez Instytut Ojców Szensztackich w 2004 roku. Celem fundacji jest rozwój edukacji i wychowania. Chcemy aktywnie wspierać działalność społeczną, popierać integrację środowisk lokalnych, ale też integrację w wymiarze międzynarodowym. Naszymi działaniami chcemy nieść pomoc dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom. Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Fundacja Ad futurum
ul. Nowowiejska 12
05-410 Józefów 3
tel. +48 22 789 56 38
fax. +48 22 789 21 83
E-mail:ad.futurum@szensztat.pl

REGON: 140059269
NIP: 532 18 86 702
KRS: 0000224444

VW Bank 92 2130 0004 2001 0325 2525 0001

RADA FUNDACJI

Czernicki Andrzej, Bakalarski Krzysztof, Kazimierczak Michał,
Spiker Andrzej, Zalewska Sabina

ZARZĄD FUNDACJI
o. Arkadiusz Sosna, o. Piotr Flegel, o. Mirosław Żabnicki

Celem Fundacji jest wszechstronny rozwój społeczeństwa polskiego w zakresie edukacji i wychowania. Cele fundacji są zgodne z podstawowymi interesami Rzeczpospolitej Polskiej.

Cele:

1. Wszechstronny rozwój nauki, edukacji, oświaty, wychowania i kształtowania osobowości młodzieży oraz troska o rozwój rodziców, nauczycieli i wychowawców.
2. Promocja wypoczynku dzieci i młodzieży.
3. Promocja wychowania z poszanowaniem godności osoby ludzkiej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, idei solidarności społecznej, poczucia wspólnotowości i etosu służby społecznej kształtujących różnorodne obszary życia młodzieży i dorosłych (rodzina, szkoła, praca, władza publiczna).
4. Działania na rzecz promocji talentów wychowawczych oraz osiągnięć twórczych młodzieży.
5. Szeroko rozumiana edukacja dorosłych, zwłaszcza w zakresie kształcenia animatorów życia społeczno-gospodarczego i kulturalnego.
6. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
7. Działania na rzecz tworzenia placówek oświatowo-wychowawczych i dydaktycznych ( zespoły szkół oraz szkoły wyższe) a także działania na rzecz zapewnienia wysokiego poziomu nauczania i wychowania w takich placówkach, jak również unowocześnienia ich technicznego wyposażenia oraz urzeczywistnienia wysokich standardów zaplecza socjalno– kulturalnego ośrodków dydaktyczno – wychowawczych w Polsce.
8. Współfinansowanie działalności oświatowo-dydaktycznej oraz współpracy naukowej z innymi ośrodkami w kraju i zagranicą.
9. Inicjowanie i wspieranie działań zmierzających do promowania w środkach masowego przekazu metodyki wychowania, wzorów zagospodarowania czasu wolnego oraz efektywnych programów wspierających proces kształtowania osobowości opartej na tradycyjnych wartościach.
10. Promocja i organizacja wolontariatu w kraju i za granicą.
11. Przeciwdziałanie patologiom społecznym, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
12. Pomoc charytatywna i społeczna, w szczególności rodzinom i matkom w trudnej sytuacji życiowej.
13. Działania na rzecz ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Dla osiągnięcia swego celu Fundacja może wspierać działalność osób prawnych, organizacji nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z jej celem. Fundacja swoje cele realizować będzie przez:

1. Organizowanie programów młodzieżowych, rodzinnych, programów dla animatorów życia środowisk młodzieżowych, grup rówieśniczych, środowisk społeczno-gospodarczych i kulturalnych.
2. Prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej i szkoleniowej w zakresie kształtowania programów prewencyjno-edukacyjnych, pomagających w przeciwdziałaniu patologiom społecznym wśród młodzieży.
3. Organizowanie konferencji, seminariów i dyskusji o tematyce oświatowo-wychowawczej oraz edukacji dorosłych, w tym kształtowania osobowości i umiejętności nauczycieli-wychowawców.
4. Prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej w zakresie form i metod edukacyjnych, wychowawczych i kształceniowych.
5. Podejmowanie działań planistycznych i prawno-organizacyjnych zmierzających do budowy, wyposażania i prowadzenia szkół, zespołów szkół oraz szkół wyższych.
6. Świadczenie pomocy w zakresie wzbogacania zaplecza dydaktycznego szkół.
7. Fundowanie stypendiów i systemu nagradzania uczniów i kadry pracującej w szkołach i placówkach pozaszkolnych.
8. Organizacja wymiany zagranicznej młodzieży, międzynarodowych obozów formacyjno-wypoczynkowych, form pozaszkolnej pracy z młodzieżą, jej rodzicami i nauczycielami.